หลักสูตรการฝึกอบรม/การรับสมัคร/การบริหารที่จัดให้

คุณสมบัติ

 • อายุระหว่าง 14-50 ปี
 • จบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) สำหรับ
    - แผนกบริการโรงแรม
    - แผนกช่างไฟฟ้าเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
    - แผนกโภชนาการ
 • ต้องจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
 • มีความประพฤติดี มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง

หลักฐานการสมัคร

 • สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ใบ
 • สำเนาบัตรประชาชน 2 ใบ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ใบ
 • รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 3 ใบ
 • ใบรับรองแพทย์ 1 ใบ

เป้าหมายผู้รับบริการ

       รับสมัครฝึกอาชีพเยาวชนชาย - หญิง และประชาชนทั่วไปที่ประสบปัญหาทางสังคมและครอบครัว รายได้น้อย ไม่มีอาชีพ ถูกเลิกจ้างว่างงาน

การฝึกอบรม

       - หลักสูตรการฝึกอบรมในแผนกต่าง ๆ ประกอบด้วยการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ
       - การอบรมความรู้พิเศษในเรื่องต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้แก่สิทธิบทบาทหญิง – ชาย
         สถานการณ์ความรุนแรงของปัญหาการค้ามนุษย์ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การป้องกันตัวเองเมื่อเกิดเหตุการณ์คับขัน
         แนวทางการประกอบอาชีพ สิทธิและสวัสดิการผู้ใช้แรงงาน และความปลอดภัยในการทำงาน
       - เมื่อสำเร็จการฝึกอบรมแล้ว จะได้รับประกาศนียบัตรจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
       - บริการจัดหางาน
       - ติดตามผลหลังสำเร็จการฝึกอบรม

บริการที่ได้รับระหว่างการฝึกอบรม

 • ที่พักอาศัย พร้อมอาหาร 3 มื้อ
 • เครื่องใช้ส่วนตัวที่จำเป็น
 • วัสดุฝึกอาชีพ – เครื่องแบบ
 • บริการด้านสังคมสงเคราะห์
 • การรักษาพยาบาลเบื้อต้น
 • กิจกรรมนันทนาการ
 • ค่าพาหนะเดินทางกลับบ้านเมื่อเรียนจบ
 • จัดหางานให้ทำ
 • เงินสงเคราะห์ครอบครัวและเงินทุนประกอบอาชีพ