ข่าวกิจกรรม

 • วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี (นายชาญวุฒิ เมธีกุล) มอบหมายให้นายศักดา เกิดประสงค์ นายปริญญา โตบันลือภพ และนาย ปิยะพงศ์ จงประจันทร์ นำผู้เข้ารับการฝึกอบรม "ออกหน่วยบริการตัดผม" ณ โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

 • วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นายชาญวุฒิ เมธีกุล ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้นายดำรงค์ฤทธิ์ กาวิน นางสาวภัทราภรณ์ กิจมี และนายสุรพล เอี่ยมระยับ ออกประสัมพันธ์ภารกิจของศูนย์ฯแนะนำหลักสูตร 6 เดือนและหลักสูตร 3 เดือน ที่จะเปิดรับสมัครในเดือนกันยายน 2562 ในพื้นที่ เทศบาลตำบลบางพลี องค์การบริหารส่วนตําบลบางโฉลง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ และเทศบาลตำบลเสาธง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

     
     
     
     
   
   
   
 • วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ นางโสภา พานิช ประสานพระราชทานเงินมอบให้ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ในการนี้นายชาญวุฒิ เมธีกุล ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นางรัชนี วรรัตน์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ร่วมต้อนรับผู้แทนพระองค์ ณ อาคารกิจกรรม 1 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง

 • วันที่ 2- 4 กรกฎาคม 2562 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จ.ชลบุรี (นายชาญวุฒิ เมธีกุล) มอบหมายให้นางสาวกชพร ยะอินต๊ะ และนางสาวรุ้ง ปัทวรรณ์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การสื่อสารและพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จ"ณ โรงแรมเมาท์เท่นบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี

   

 • ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2562 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี (นายชาญวุฒิ เมธีกุล) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จำนวน 8 คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสารภี จังหวัดสมุทรสงคราม

 • วัน​ที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 09.30 -​ 12.00 น. ณ ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี นายชาญวุฒิ เมธีกุล ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำร่างข้อเสนอแนะเชิง​นโยบาย​ของการตรวจสอบภายใน ทางระบบ Web Conference

     
     
     
     
     
   
   
   
 • วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมจังหวัดชลบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี นายชาญวุฒิ เมธีกุล ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จ.ชลบุรี มอบหมายให้ นางสาวปณิชา เจียรศิริ ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ชั้น 2 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ"

     
     
     
     
     
   
   
   
 • วันที่ 30-31 ตุลาคม 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดชลบุรี นายชาญวุฒิ เมธีกุล ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ดำเนินการจัด “ค่ายกลุ่มสัมพันธ์” โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 6 เดือน รุ่นที่ 55 และหลักสูตร 3 เดือน แผนกนวดแผนไทยและประคบสมุนไพรไทย รุ่นที่ 54/1 วิทยากรได้รับเกียรติจาก สภาสังคมสงเคราะห์ นำโดย ว่าที่ รต. อนุรุทธ์ ผิวสุวรรณ และนายชัยนิวัฒน์ พิมพ์กระจ่าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ถึงการปรับตัวและการอยู่ร่วมกัน มีความสามัคคี ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และทำงานร่วมกับผู้อื่น ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 158 คน

   
   
 • ระหว่างวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2562 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี (นายชาญวุฒิ เมธีกุล) มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ดำเนินการจัดอบรมโครงการเสริมสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจแก่สตรี ครั้งที่ 3 หลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและศึกษาดูงานด้านการประกอบธุรกิจ” ณ ห้องประชุมจักรเทพพิมาน 1 ชั้น 2 โรงแรมไดอาน่า การ์เด้น รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี และเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงงานเครื่องปั้นดินเผา ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด และกลุ่มศิลปประดิษฐ์ชุมชน ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย กลุ่มสตรีที่ผ่านการอบรมโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว และโครงการสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ 110 วัน จำนวน 50 คน พร้อมทั้ง อาจารย์สุภัทธาม์ วทาวิทยากร เข้าร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย

     
   
   
   
 • วันอังคารที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30- 16.00 น. นายชาญวุฒิ เมธีกุล ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 ผ่านระบบ Gin Conference ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดชลบุรี

     
     
     
     
     
   
   
   
 • วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30- 16.00 น. นายชาญวุฒิ เมธีกุล ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ครั้งที่ 4/2562 ผ่านระบบ Gin Conference ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดชลบุรี

     
     
     
     
     
   
   
   
 • วันที่ 9 สิงหาคม เวลา 09.30 น. ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงานการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสังคม “เมืองสร้างสุข (Happiness Social City)” ภายใต้ธีม “วิถีพูลตาหลวง ตำบลต้นแบบสร้างสุขทุกช่วงวัย” ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี  โดยมีนายชาญวุฒิ เมธีกุล ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี และเจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้ฯ เข้าร่วมงาน  ทั้งนี้ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี ได้ร่วมจัดบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม,น้ำสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากกลุ่มตำบลพลูตาหลวงที่เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว (104 วัน)

     
     
     
     
   
   
   
 • วันที่ 11 กันยายน 2562 ณ โรงแรม รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานเปิดงานตลาดนัดความรู้ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลลากรภายในกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน รวมถึงเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหน่วยงาน ซึ่งศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี ได้รับ ”รางวัลชนะเลิศ จากผลงาน : คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อความเสมอภาค ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศภายในองค์กร” โดยมีนายชาญวุฒิ เมธีกุล ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯ จังหวัดชลบุรี และเจ้าหน้าที่ขึ้นรับรางวัล และร่วมจัดบูธกิจกรรมแสดงผลงาน ในหัวข้อ การปฏิบัติงานเพื่อความเสมอภาค ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศภายในองค์กร

   
     
     
   
   
   
 • วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00- 16.00 น. นายชาญวุฒิ เมธีกุล ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหารือแนวทางการจัดการข้อมูลด้านครอบครัว ครั้งที่ 1 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดชลบุรี

     
     
     
     
     
     
   
   
   
 •  วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี (นายชาญวุฒิ เมธีกุล) มอบหมายให้กลุ่มแผนงานและวิชาการ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อความเสมอภาค ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนความรู้ ตอบคำถามและแบ่งปันมุมมองต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี

   

     
     
     
     
     
     
   
   
   
 • วันที่ 26 พฤศจิกายน​ 2562 เวลา 09.00น. ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯ จ.ชลบุรี นายชาญวุฒิ เมธีกุล ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม แผนกฝึกอบรมภายในสถาบัน จัดการทดสอบความรู้ ความสามารถ ครั้งที่ 1 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ​6 เดือน รุ่นที่ 55

   
   
 • วันที่ 16 มกราคม 2563  ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี
  (นายชาญวุฒิ เมธีกุล) มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพและกลุ่มแผนงานและวิชาการ โดยมี นางรินทร์ปภัส เรืองเชาว์หิรัณ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติ นางลำยอง บริบูรณ์ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม และนางสาวปรียาพร บ้านคร้อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ดำเนินการติดตามกลุ่มสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว กลุ่มตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ โครงการเคหะชุมชนบ้านเอื้ออาทร จังหวัดฉะเชิงเทรา

   

 • วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 นายชาญวุฒิ. เมธีกุล ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายสนอง. จันทอง ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3 ผู้รับผิดชอบโครงการเศรษฐกิจพอเพียง หารือร่วมกับ นายสมคเนย์. เกษมสำราญ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางละมุง เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขฯ และอาจารย์เมธี. จันทโรปกรณ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษครศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ในการติดตั้งชุดไบโอแก๊ส พลังงานความร้อนจากขยะเปียก

   
 • วันพุธที่ 10 มกราคม 2561 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมรับฟังการประชุม ศปก.พม. ครั้งที่ 18-61 ณ ห้องประชุมแผนกคอมพิวเตอร์

   
 • วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 10.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมริบบิ้นขาว ชั้น 3 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ครั้งที่ 5 /2562 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจของ สค. ในการนี้นายชาญวุฒิ เมธีกุล ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Gin Conference ณ ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี