สถานการณ์ปัจจุบัน

สถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวระหว่างวันที่ 8 - 13 กุมภาพันธ์ 2563

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
โดยศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ได้รวบรวมเก็บสถิติข้อมูลสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว
โดยจัดเก็บข้อมูลมาจากข่าวสารและสถานการณ์ประจำวัน พบว่า
วันที่ 8 - 13 กุมภาพันธ์ มีผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว 8 ราย (ชาย 4 รายและหญิง 4 ราย)

เสียชีวิต 7 ราย (ชาย 3 ราย และหญิง 4 ราย)
ผู้กระทำความผิดเป็น ชาย 7 ราย และเพศหญิง 1 ราย

สาเหตุจูงใจในการก่อเหตุมาจากเมาสุรา เสพยาเสพติด และหึงหวง
พื้นที่เกิดเหตุมากที่สุดพบในกรุงเทพมหานคร 2 ราย และ จังหวัดนครศรีธรรมราช 2 ราย

อย่างไรก็ตามหากพบเห็นผู้ที่เดือดร้อน มีปัญหา หรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถแจ้งไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดใกล้บ้านท่าน
หรือโทรแจ้ง ขอความช่วยเหลือมาได้ที่ สายด่วนพม. โทร 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง เพราะการแก้ปัญหาให้ประชาชนคือหน้าที่ของเรา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานการณ์ความรุนแรงในสังคม ระหว่างวันที่ 1-15 มกราคม 2563

กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ โดยศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ได้เก็บรวบรวมสถิติข้อมูลความรุนแรงในสังคมช่วงเดือนมกราคม ระหว่างวันที่ 1 - 15
โดยเก็บรวบรวมข้อมูล มาจากข่าวสารและสถานการณ์ ประจำวัน พบว่าเกิดเหตุความรุนแรงในสังคมทั้งหมด 58 ครั้ง

ผู้ก่อเหตุแบ่งเป็น ชาย 78 หญิง 12 ราย มี ผู้เสียชีวิตทั้งหมด 32 ราย (ชาย 29 หญิง 3 ราย)

ช่วงวัยที่กระทำความรุนแรงในสังคมมากที่สุด 40 - 59 ปี รองลงมาอยู่ในช่วง 20 - 39 ปี
พื้นที่เกิดเหตุพบมากสุด ในกรุงเทพมหานคร ชลบุรี นนทบุรี บุรีรัมย์ จังหวัดละ 4 ครั้ง 
                               ในปทุมธานี ลพบุรี จังหวัดละ 3 ครั้ง
                               ในภูเก็ต ระยอง ปราจีนบุรี ลำปาง สมุทรสาคร จังหวัดละ 2 ครั้ง

อย่างไรก็ตาม หากพบเห็นผู้ที่เดือดร้อน มีปัญหา หรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถแจ้งไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดใกล้บ้านท่าน
หรือโทรแจ้ง ขอความช่วยเหลือมาได้ที่ สายด่วนพม. โทร 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง เพราะการแก้ปัญหาให้ประชาชนคือหน้าที่ของเรา

สถานการณ์ความรุนแรงทางเพศ ในเดือนธันวาคม 2562

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ได้เก็บรวบรวมสถิติข้อมูล สถานการณ์ความรุนแรงทางเพศในเดือนธันวาคม

มีผู้ถูกกระทำความรุนแรงทางเพศ จำนวน 22 ราย (เพศชาย 1 ราย และเพศหญิง 21 ราย)
อายุของผู้ถูกกระทำมากที่สุด อยู่ในช่วงวัย 0 - 18 ปี จำนวน 15 ราย รองลงมาอยู่ในช่วงวัย 26 - 59 ปี 
จำนวน 5 ราย
ผู้ถูกกระทำอายุน้อยที่สุดเพียง 8 ปี และอายุมากที่สุดถึง 48 ปี

ผู้ก่อเหตุส่วนใหญ่ เป็นบุคลภายนอกครอบครัว มากถึง 18 ราย สาเหตุจูงใจในการก่อเหตุมาจากการมีอารมณ์ทางเพศ เมาสุรา
 
พื้นที่เกิดเหตุมากที่สุดพบใน จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดละ 2 ราย


อย่างไรก็ตามคนใกล้ชิดและคนในครอบครัวสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยระงับหรือลดสถิติในการก่อเหตุได้ด้วยการสังเกตอาการและพฤติกรรม เพื่อเฝ้าระวัง
ซึ่งหากต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใกล้บ้านท่าน หรือสามารถแจ้งมายังสายด่วน พม. โทร 1300 ตลอด 24 ชม.
เพราะการแก้ปัญหาให้ประชาชนคือหน้าที่ของเรา

สถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว ในเดือนมกราคม 2563

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ได้รวบรวมเก็บสถิติข้อมูลสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว โดยจัดเก็บข้อมูลมาจากข่าวสารและสถานการณ์ประจำวัน พบว่า

เดือนมกราคมมีผู้ถูกกระทำรุนแรงในครอบครัว จำนวน 22 ราย แบ่งเป็น เพศชาย 7 ราย และเพศหญิง 22 ราย
เสียชีวิต 19 ราย (ชาย 8 ราย และหญิง 11 ราย)

จากการเก็บข้อมูลพบว่า ผู้กระทำความผิดเป็นเพศชาย 20 ราย และ เพศหญิง 2 ราย
สาเหตุจูงใจในการก่อเหตุมาจากความหึงหวง เมาสุรา เสพยาเสพติด และปัญหาทางเศรษฐกิจ

พื้นที่เกิดเหตุมากที่สุดพบใน จังหวัดสงขลา ขอนแก่น นครนายก จังหวัดละ ๒ ราย

อย่างไรก็ตาม หากพบเห็นผู้ที่เดือดร้อน มีปัญหา หรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถแจ้งไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดใกล้บ้านท่าน
หรือโทรแจ้งขอความช่วยเหลือมาได้ที่ สายด่วนพม. โทร 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง เพราะการแก้ปัญหาให้ประชาชนคือหน้าที่ของเรา