กิจกรรมออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพตามนโยบายของรัฐบาล

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จ.ชลบุรี นายชาญวุฒิ เมธีกุล ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมฯ ดำเนินการจัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร 6 เดือน รุ่นที่ 55 และหลักสูตร 3 เดือน รุ่นที่ 55/5 ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเป็นการสร้างสุขภาพที่ดี ลดความเครียดและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินชีวิต

 

บรรยายให้ความรู้เรื่องการฝึกอบรมวิชาชีพ

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายชาญวุฒิ เมธีกุล ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้นางสาวพรอุมา พิชัยกาล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และนางเขมญดา มาตย์เมือง ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ เป็นตัวแทนในการบรรยายให้ความรู้ เรื่องการฝึกอบรมวิชาชีพของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ ในหลักสูตรต่างๆ ให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้ศึกษาต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในเขตจังหวัดชลบุรี จำนวน 35 คน เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้และทางเลือกให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ห้องประชุมเอสโซ่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรง 3 จังหวัดชลบุรี

 

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จังหวัดชลบุรี

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชลบุรี นางพัทธ์วิรา สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 4/2563 ในการนี้นายชาญวุฒิ เมธีกุล ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี
พร้อมด้วย นางรินทร์ปภัส เรืองเชาว์หิรัณ นางสิราณี คิดหาทอง นางลำยอง บริบูรณ์ และนางสาวนัฐถา เจริญผล เข้าร่วมประชุม

 

ของขวัญปีใหม่จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น 3 วัน “หลักสูตรชงกาแฟ Latte Art และ Smoothie”

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ แผนกบริการโรงแรม ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดชลบุรี นายชาญวุฒิ เมธีกุล ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมฯ โดยนางกัลยากร เตชะเสน ครูประจำแผนกบริการโรงแรม ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น 3 วัน “หลักสูตรชงกาแฟ Latte Art และ Smoothie” ซึ่งเป็นของขวัญปีใหม่จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบให้กับประชาชนที่สนใจ โดยหลักสูตรนี้ เปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 มีผู้สนใจเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 30 คน เป็นประชาชนทั่วไปในพื้นที่ภาคตะวันออก การอบรมในวันแรกนั้นเป็นการเรียนเรื่องการชงกาแฟ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การชงเมนูร้อน ,เมนูเย็น และเมนูปั่น วันที่สองเป็นการเรียนทำเมนู Smoothie และเมนูอิตาเลี่ยนโซดา จากผักและผลไม้สด เป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัว และในวันสุดท้ายเป็นการเรียน Latte Art โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ลงมือวาดลวดลายต่างๆ ลงบนแก้วกาแฟอย่างสร้างสรรค์ และสนุกสนาน มีทั้งรอยยิ้มและเสียงหัวเราะจากการฝึกอบรม

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางและแผนปฏิบัติการเพื่อเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรด้านสตรีและครอบครัว

วันที่ 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรม ฮิพ กรุงเทพฯ นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางและแผนปฏิบัติการเพื่อเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรด้านสตรีและครอบครัว” โดยมีนายวิศิษฐ์ ผลดก ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้คณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดชลบุรี นำโดยนายชาญวุฒิ เมธีกุล ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ฯ จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนางสาวพรอุมา พิชัยกาล ,นางรัชนี วรรัตน์ ,นางไพรินทร์ กิจมี, นางสาวปรียาพร บ้านคร้อ, นางสาวธัญวรัตน์ วาจ่าง เข้าร่วมการประชุม เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ฯ เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรด้านสตรีและครอบครัว