วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี นางพัชรี อาระยะกุล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการประชุมการตรวจราชการกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ภาคกลางและภาคตะวันออก) รอบที่ 1 นายชาญวุฒิ เมธีกุล ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี และนางรัชนี วรรัตน์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมประชุมฯ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กำหนดแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้เป็นกรอบแนวทางการตรวจราชการ ติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค และประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดให้มีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หน่วยรับการตรวจภายในเขตตรวจราชการที่ 1 2 3 4 8 ภาคกลางและภาคตะวันออก 25 จังหวัด จำนวน 263 คน