วันที่ 29-30 มกราคม 2563 ณ สนามกีฬา Sport Complex สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง นายจุติ ไกรฤกษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการประสานการทำงานร่วมกัน : One Team One Heart One Home พร้อมมอบนโยบายการสร้างทีมคุณภาพแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยนางพัชรี อาระยะกุล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวรายงาน โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการประสานการทำงานร่วมกัน : One Team One Heart One Home จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความรู้ให้กับบุคลากรด้านการประสานงาน การทำงานร่วมกัน และการดำเนินงานเป็นทีม เพื่อพร้อมเปลี่ยนแปลง และพัฒนการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ นายชาญวุฒิ เมธีกุล ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมโครงการฯ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 340 คน บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน