วันที่ 29 - 30 มกราคม 2563 นายชาญวุฒิ เมธีกุล ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษาจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 12 ราย และจ่ายเงินค่าพาหนะ ค่าอาหาร ตามโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ปี 2563 ให้แก่กลุ่มตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายเรื่อง "ความเท่าเทียมระหว่างเพศและความรุนแรงในครอบครัว" โดย นางสาวรุ่งทิพย์ เอี่ยมจุ้ย นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี ณ ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี