วันที่ 30 มกราคม 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมสวัสดิการสังคมสร้างสุข เมืองต้นแบบสำหรับผู้สูงอายุ Happiness Social City by DOP” โดยนางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กล่าวรายงาน และนายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ นายชาญวุฒิ เมธีกุล ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานพม. จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมงานฯ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมในการรองรับสังคมผู้สูงอายุให้เป็นที่ประจักษ์ เสริมสร้างให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นต้นแบบในการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การนำเสนอผลการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ การแสดงศักยภาพและความสามารถของผู้สูงอายุ การออกบูธนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุและนวัตกรรมของผู้สูงอายุ การคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ ตลาดนัดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ ''​บ้านปลอดภัย สภาพแวดล้อมน่าอยู่สำหรับผู้สูงอายุ''​ในการนี้ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดชลบุรี นำผู้เข้ารับการฝึกอบรมแผนกนวดแผนไทย รุ่นที่ 54/1 ร่วมจัดบูธนวดเท้าเพื่อสุขภาพให้บริการกับผู้ที่มาร่วมงาน