วันที่ 30-31 มกราคม 2563 ณ แผนกเสริมสวยสตรี ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดชลบุรี นายชาญวุฒิ เมธีกุล ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้นายศักดา เกิดประสงค์ เจ้าพนักงานอบรมและฝึกอาชีพ ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น 2 วัน “Makeup on stage” ให้กับผู้ที่สนใจและมีพื้นฐานการแต่งหน้า เพื่อเป็นการต่อยอดและพัฒนาทักษะอาชีพ ให้มีช่องทางรายได้เพิ่มขึ้น โดยวันแรกเป็นการเรียนแต่งหน้าเชียร์ลีดเดอร์ และวันที่สองเป็นการแต่งหน้านางรำ บรรยากาศการเรียนการสอนผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีการแลกเปลี่ยน แบ่งปันเทคนิคความรู้ให้กับเพื่อนร่วมหลักสูตร