วันที่ 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรม ฮิพ กรุงเทพฯ นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางและแผนปฏิบัติการเพื่อเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรด้านสตรีและครอบครัว” โดยมีนายวิศิษฐ์ ผลดก ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้คณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดชลบุรี นำโดยนายชาญวุฒิ เมธีกุล ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ฯ จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนางสาวพรอุมา พิชัยกาล ,นางรัชนี วรรัตน์ ,นางไพรินทร์ กิจมี, นางสาวปรียาพร บ้านคร้อ, นางสาวธัญวรัตน์ วาจ่าง เข้าร่วมการประชุม เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ฯ เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรด้านสตรีและครอบครัว