วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชลบุรี นางพัทธ์วิรา สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 4/2563 ในการนี้นายชาญวุฒิ เมธีกุล ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี
พร้อมด้วย นางรินทร์ปภัส เรืองเชาว์หิรัณ นางสิราณี คิดหาทอง นางลำยอง บริบูรณ์ และนางสาวนัฐถา เจริญผล เข้าร่วมประชุม