วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายชาญวุฒิ เมธีกุล ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้นางสาวพรอุมา พิชัยกาล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และนางเขมญดา มาตย์เมือง ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ เป็นตัวแทนในการบรรยายให้ความรู้ เรื่องการฝึกอบรมวิชาชีพของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ ในหลักสูตรต่างๆ ให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้ศึกษาต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในเขตจังหวัดชลบุรี จำนวน 35 คน เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้และทางเลือกให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ห้องประชุมเอสโซ่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรง 3 จังหวัดชลบุรี