วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จ.ชลบุรี นายชาญวุฒิ เมธีกุล ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมฯ ดำเนินการจัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร 6 เดือน รุ่นที่ 55 และหลักสูตร 3 เดือน รุ่นที่ 55/5 ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเป็นการสร้างสุขภาพที่ดี ลดความเครียดและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินชีวิต