วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯ จังหวัดชลบุรี นายชาญวุฒิ เมธีกุล ผู้อำนวยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2563 เพื่อมอบนโยบาย ติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมรับฟังปัญหาต่างๆ โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน