วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น. นายชาญวุฒิ เมธีกุล ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมฯ งานฝึกอบรมภายในสถาบัน นำผู้รับการฝึกอบรม หลักสูตร 6 เดือน รุ่นที่ 55 และหลักสูตร 3 เดือน รุ่นที่ 55/5 แผนกนวดแผนไทยและประคบสมุนไพรไทย ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพตามนโยบายของรัฐบาล และพัฒนาพื้นที่บริเวณโดยรอบของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดชลบุรี