วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นายชาญวุฒิ เมธีกุล ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษาจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ จ่ายเงินค่าพาหนะ ค่าอาหาร ตามโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ปี 2563 ให้แก่กลุ่มตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายเรื่อง "ความเท่าเทียมระหว่างเพศและความรุนแรงในครอบครัว" โดย นางณภัทธ พลศรี ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี