วันที่ 2 มีนาคม 2563 นายชาญวุฒิ เมธีกุล ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้นางสาวพรอุมา พิชัยกาล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ดำเนินการตามมาตรการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)​ ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ด้วยการมอบเจลล้างมือ, Face Mask ให้กับเจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการฝึกอบรม พร้อมทั้งให้ความรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการใส่Face Mask และการล้างมือ รวมทั้งติดสื่อความรู้เพื่อเท่าทัน โรค COVID 19 ตามสถานที่ต่างๆ ภายในศูนย์ฯ และมอบหมายให้นางสาวทิพย์วิภา บุญโต ครูประจำแผนกตัดเย็บเสื้อผ้า ดำเนินการสอนการตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม