⚡️⚡️ประกาศรับสมัครเรียนฟรี !!⚡️⚡️
🔰หลักสูตร #ระยะสั้น 3 วัน
🔰หลักสูตร "ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์"

📌รับสมัครวันที่ 16 ธันวาคม 2562 เท่านั้น!!
เรียนระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2562

🔸คุณสมบัติ
1.สัญชาติไทย
2.อายุ 18 ปี ขึ้นไป
3.มีพื้นฐานไฟฟ้าเบื้องต้น

🔸เอกสารปรักอบการสมัครเรียน
1.สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
3.วุฒิการศึกษา (ม.3) 1 ใบ
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ฯ จังหวัดชลบุรี
☎️ 038-241072,038-241766,038-240100
? Fax 038-241766
? This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
?http://www.vtcchonburi.org/