วันที่ 10 มิถุนายน 2563 นายชาญวุฒิ เมธีกุล ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพในชุมชน ลงพื้นที่ประเมินกลุ่มฝึกอาชีพ จำนวน 2 กลุ่ม ดังนี้ เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนวัดก้อนแก้ว ตำบลก้อนแก้ว อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา หลักสูตร ศิลปะการสะบัดน้ำเทียนบนผืนผ้าและตัดเย็บ และเวลา 13.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขวัญ ตำบลบางขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา หลักสูตร ศิลปะการสะบัดสีน้ำเทียนบนผืนผ้าและตัดเย็บ โดยชี้แจงรายละเอียดวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ 110 วัน ประจำปีงบประมาณ 2563 ก่อนการชี้แจงโครงการฯ ได้มีการตรวจวัดไข้ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และรักษาระยะห่าง ตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19

 

 
   
   
 
 
 

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries