วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้อง War Room ชั้น 3 อาคารกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเป็นศูนย์การเรียนรู้ครบวงจรด้านสตรีและครอบครัว (Learning Center) ครั้งที่ 1/2563 เพื่อให้ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเป็นกลไกหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานด้านสตรีและครอบครัว โดยบูรณาการร่วมกับส่วนกลางอย่างเป็นรูปธรรม และพิจารณา (ร่าง) แนวทางและแผนปฏิบัติการเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ครบวงจรด้านสตรีและครอบครัว (Learning Center) ผ่านระบบ conference ในการนี้ นายชาญวุฒิ เมธีกุล ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้พัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเป็นศูนย์การเรียนรู้ครบวงจรด้านสตรีและครอบครัว (Learning Center) ของศูนย์เรียนรู้พัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ conference
 
 
 
   
 
 
 

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries