เกี่ยวกับศูนย์เรียนรู้ฯ

          ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก่อสร้างขึ้นโดยแนวคิดที่ว่า การพัฒนาคนโดยการเพิ่มทักษะอาชีพ คือการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะกับกลุ่มเยาวชนผู้ด้อยโอกาสเพื่อให้ได้มีความรู้ มีทักษะอาชีพ มีแนวทางการประกอบอาชีพอย่างเท่าเทียมกันในสังคมรวมทั้งสามารถดำรงตนในสังคมได้อย่างมีคุณค่า และศักดิ์ศรี

          โดยแนวคิดดังกล่าว ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี จึงได้เปิดดำเนินการในปี พ.ศ. 2535 เพื่อจัดสวัสดิการด้านการฝึกอาชีพให้แก่กลุ่มเยาวชนและสตรีในภาคตะวันออก โดยก่อสร้างในพื้นที่ 64.5 ไร่ของกรมประชาสงเคราะห์ ซึ่งได้รับบริจาคในการก่อสร้าง เริ่มแรกจากศาสตราจารย์ฉลวย มะกรสาร เป็นมูลค่า 10 ล้านบาท ที่เป็นตัวอาคารพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 หลัง

          เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชันษาครบ 36 พรรษา จึงได้กราบทูลถวายเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ และขอพระราชานุญาตใช้ชื่อศูนย์ว่า“ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครบ 36 พรรษา ”สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาทรงมีพระเมตตายิ่ง ได้เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2534 และเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครบ 36 พรรษา เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2535 และได้เปิดดำเนินการฝึกอาชีพ นับแต่นั้นมา

 
 

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries