Events Calendar

January,
2021
20 January 2021
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
27 28 29 30 31 1 Friday, 01 January 2021 2 Saturday, 02 January 2021
3 Sunday, 03 January 2021 4 Monday, 04 January 2021 5 Tuesday, 05 January 2021 6 Wednesday, 06 January 2021 7 Thursday, 07 January 2021 8 Friday, 08 January 2021 9 Saturday, 09 January 2021
10 Sunday, 10 January 2021 11 Monday, 11 January 2021 12 Tuesday, 12 January 2021 13 Wednesday, 13 January 2021 14 Thursday, 14 January 2021 15 Friday, 15 January 2021 16 Saturday, 16 January 2021
17 Sunday, 17 January 2021 18 Monday, 18 January 2021 19 Tuesday, 19 January 2021 20 Wednesday, 20 January 2021 21 Thursday, 21 January 2021 22 Friday, 22 January 2021 23 Saturday, 23 January 2021
24 Sunday, 24 January 2021 25 Monday, 25 January 2021 26 Tuesday, 26 January 2021 27 Wednesday, 27 January 2021 28 Thursday, 28 January 2021 29 Friday, 29 January 2021 30 Saturday, 30 January 2021
31 Sunday, 31 January 2021 1 2 3 4 5 6

แผนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต หลักสูตร 6 เดือน รุ่นที่ 51 และหลักสูตร 4 เดือน รุ่นที่ 48

Show events from all categories


แผนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต หลักสูตร 6 เดือน รุ่นที่ 51 และหลักสูตร 4 เดือน รุ่นที่ 48

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จ. ชลบุรี

 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม เวลา หมายเหตุ
3 ตุลาคม 2560 ○ รายงานตัวผู้เข้ารับฝึกอบรมฯ, การประชุมผู้ปกครอง 08.00 - 16.00 น.  
  ○ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 19.00 - 20.00 น.  
4 ตุลาคม 2560 ○ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับฯ 09.00 - 10.00 น.  
6 ตุลาคม 2560 ○ แนะแนวการศึกษานอกระบบ 13.00 - 16.00 น.  
30 ตุลาคม 2560 ○ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 09.00 - 10.30 น.  
  ○ กฎหมายน่ารู้ 10.00 - 12.00 น.  
  ○ สถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว และปัญหาการค้ามนุษย์ 13.00 - 14.30 น.  
  ○ ความเท่าเทียมระหว่างเพศ สิทธิบทบาท หญิง - ชาย 14.30 - 16.00 น.  
       
2 พฤศจิกายน 2560 ○ ไหว้ครู / กิจกรรมสันทนาการ 09.00 - 16.00 น.  
5 พฤศจิกายน 2560 ○ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 09.00 - 15.00 น.  
6 - 7 พฤศจิกายน 2560 ○ ค่ายพุทธบุตร 08.30 - 16.30 น.  
12 พฤศจิกายน 2560 ○ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 09.00 - 15.00 น.  
30 พฤศจิกายน 2560 ○ การป้องกันตนเองเมื่อเกิดเหตุคับขัน และยาเสพติดให้โทษ 13.00 - 14.30 น.  
  ○ บำเพ็ญประโยชน์ 14.30 - 16.00 น.  
       
8 ธันวาคม 2560 ○ แนะแนวการประกอบอาชีพ/จัดหางาน 09.00 - 10.30 น.  
  ○ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 10.30 - 12.00 น.  
  ○ การประกันสังคม 13.00 - 14.30 น.  
21 ธันวาคม 2560 ○ ค่ายเตรียมความพร้อมก่อนกลับสู่สังคม (นวด) 09.00 - 16.00 น.  
       
5 มกราคม 2561 ○ กีฬาสี 09.00 - 16.00 น.  
15 มกราคม - 9 มีนาคม 2561 ○ แผนก บร /ช่างไฟฟ้า/โภชนาการ ฝึกงานนอกสถานที่    
13 - 14 มีนาคม 2561 ○ ค่ายเตรียมความพร้อมก่อนกลับสู่สังคม 08.30 - 16.30 น.  
23 มีนาคม 2561 ○ จบหลักสูตร    

 

 

 

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries