Events Calendar

แผนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต หลักสูตร 6 เดือน รุ่นที่ 51 และหลักสูตร 4 เดือน รุ่นที่ 48

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จ. ชลบุรี

 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม เวลา หมายเหตุ
3 ตุลาคม 2560 ○ รายงานตัวผู้เข้ารับฝึกอบรมฯ, การประชุมผู้ปกครอง 08.00 - 16.00 น.  
  ○ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 19.00 - 20.00 น.  
4 ตุลาคม 2560 ○ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับฯ 09.00 - 10.00 น.  
6 ตุลาคม 2560 ○ แนะแนวการศึกษานอกระบบ 13.00 - 16.00 น.  
30 ตุลาคม 2560 ○ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 09.00 - 10.30 น.  
  ○ กฎหมายน่ารู้ 10.00 - 12.00 น.  
  ○ สถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว และปัญหาการค้ามนุษย์ 13.00 - 14.30 น.  
  ○ ความเท่าเทียมระหว่างเพศ สิทธิบทบาท หญิง - ชาย 14.30 - 16.00 น.  
       
2 พฤศจิกายน 2560 ○ ไหว้ครู / กิจกรรมสันทนาการ 09.00 - 16.00 น.  
5 พฤศจิกายน 2560 ○ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 09.00 - 15.00 น.  
6 - 7 พฤศจิกายน 2560 ○ ค่ายพุทธบุตร 08.30 - 16.30 น.  
12 พฤศจิกายน 2560 ○ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 09.00 - 15.00 น.  
30 พฤศจิกายน 2560 ○ การป้องกันตนเองเมื่อเกิดเหตุคับขัน และยาเสพติดให้โทษ 13.00 - 14.30 น.  
  ○ บำเพ็ญประโยชน์ 14.30 - 16.00 น.  
       
8 ธันวาคม 2560 ○ แนะแนวการประกอบอาชีพ/จัดหางาน 09.00 - 10.30 น.  
  ○ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 10.30 - 12.00 น.  
  ○ การประกันสังคม 13.00 - 14.30 น.  
21 ธันวาคม 2560 ○ ค่ายเตรียมความพร้อมก่อนกลับสู่สังคม (นวด) 09.00 - 16.00 น.  
       
5 มกราคม 2561 ○ กีฬาสี 09.00 - 16.00 น.  
15 มกราคม - 9 มีนาคม 2561 ○ แผนก บร /ช่างไฟฟ้า/โภชนาการ ฝึกงานนอกสถานที่    
13 - 14 มีนาคม 2561 ○ ค่ายเตรียมความพร้อมก่อนกลับสู่สังคม 08.30 - 16.30 น.  
23 มีนาคม 2561 ○ จบหลักสูตร    

 

 

 

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries