Events Calendar

October,
2021
16 October 2021
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
26 27 28 29 30 1 Friday, 01 October 2021 2 Saturday, 02 October 2021
3 Sunday, 03 October 2021 4 Monday, 04 October 2021 5 Tuesday, 05 October 2021 6 Wednesday, 06 October 2021 7 Thursday, 07 October 2021 8 Friday, 08 October 2021 9 Saturday, 09 October 2021
10 Sunday, 10 October 2021 11 Monday, 11 October 2021 12 Tuesday, 12 October 2021 13 Wednesday, 13 October 2021 14 Thursday, 14 October 2021 15 Friday, 15 October 2021 16 Saturday, 16 October 2021
17 Sunday, 17 October 2021 18 Monday, 18 October 2021 19 Tuesday, 19 October 2021 20 Wednesday, 20 October 2021 21 Thursday, 21 October 2021 22 Friday, 22 October 2021 23 Saturday, 23 October 2021
24 Sunday, 24 October 2021 25 Monday, 25 October 2021 26 Tuesday, 26 October 2021 27 Wednesday, 27 October 2021 28 Thursday, 28 October 2021 29 Friday, 29 October 2021 30 Saturday, 30 October 2021
31 Sunday, 31 October 2021 1 2 3 4 5 6

แผนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต หลักสูตร 6 เดือน รุ่นที่ 51 และหลักสูตร 4 เดือน รุ่นที่ 48

Show events from all categories


แผนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต หลักสูตร 6 เดือน รุ่นที่ 51 และหลักสูตร 4 เดือน รุ่นที่ 48

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จ. ชลบุรี

 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม เวลา หมายเหตุ
3 ตุลาคม 2560 ○ รายงานตัวผู้เข้ารับฝึกอบรมฯ, การประชุมผู้ปกครอง 08.00 - 16.00 น.  
  ○ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 19.00 - 20.00 น.  
4 ตุลาคม 2560 ○ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับฯ 09.00 - 10.00 น.  
6 ตุลาคม 2560 ○ แนะแนวการศึกษานอกระบบ 13.00 - 16.00 น.  
30 ตุลาคม 2560 ○ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 09.00 - 10.30 น.  
  ○ กฎหมายน่ารู้ 10.00 - 12.00 น.  
  ○ สถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว และปัญหาการค้ามนุษย์ 13.00 - 14.30 น.  
  ○ ความเท่าเทียมระหว่างเพศ สิทธิบทบาท หญิง - ชาย 14.30 - 16.00 น.  
       
2 พฤศจิกายน 2560 ○ ไหว้ครู / กิจกรรมสันทนาการ 09.00 - 16.00 น.  
5 พฤศจิกายน 2560 ○ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 09.00 - 15.00 น.  
6 - 7 พฤศจิกายน 2560 ○ ค่ายพุทธบุตร 08.30 - 16.30 น.  
12 พฤศจิกายน 2560 ○ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 09.00 - 15.00 น.  
30 พฤศจิกายน 2560 ○ การป้องกันตนเองเมื่อเกิดเหตุคับขัน และยาเสพติดให้โทษ 13.00 - 14.30 น.  
  ○ บำเพ็ญประโยชน์ 14.30 - 16.00 น.  
       
8 ธันวาคม 2560 ○ แนะแนวการประกอบอาชีพ/จัดหางาน 09.00 - 10.30 น.  
  ○ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 10.30 - 12.00 น.  
  ○ การประกันสังคม 13.00 - 14.30 น.  
21 ธันวาคม 2560 ○ ค่ายเตรียมความพร้อมก่อนกลับสู่สังคม (นวด) 09.00 - 16.00 น.  
       
5 มกราคม 2561 ○ กีฬาสี 09.00 - 16.00 น.  
15 มกราคม - 9 มีนาคม 2561 ○ แผนก บร /ช่างไฟฟ้า/โภชนาการ ฝึกงานนอกสถานที่    
13 - 14 มีนาคม 2561 ○ ค่ายเตรียมความพร้อมก่อนกลับสู่สังคม 08.30 - 16.30 น.  
23 มีนาคม 2561 ○ จบหลักสูตร    

 

 

 

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries