ข่าวกิจกรรม

 • การติดตั้งชุดไบโอแก๊ส พลังงานความร้อนจากขยะเปียก

  วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 นายชาญวุฒิ. เมธีกุล ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายสนอง. จันทอง ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3 ผู้รับผิดชอบโครงการเศรษฐกิจพอเพียง หารือร่วมกับ นายสมคเนย์. เกษมสำราญ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางละมุง เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขฯ และอาจารย์เมธี. จันทโรปกรณ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษครศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ในการติดตั้งชุดไบโอแก๊ส พลังงานความร้อนจากขยะเปียก

   
 • การประชุม คณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเป็นศูนย์การเรียนรู้ครบวงจรด้านสตรีและครอบครัว (Learning Center) ครั้งที่ 1/2563

  วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้อง War Room ชั้น 3 อาคารกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเป็นศูนย์การเรียนรู้ครบวงจรด้านสตรีและครอบครัว (Learning Center) ครั้งที่ 1/2563 เพื่อให้ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเป็นกลไกหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานด้านสตรีและครอบครัว โดยบูรณาการร่วมกับส่วนกลางอย่างเป็นรูปธรรม และพิจารณา (ร่าง) แนวทางและแผนปฏิบัติการเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ครบวงจรด้านสตรีและครอบครัว (Learning Center) ผ่านระบบ conference ในการนี้ นายชาญวุฒิ เมธีกุล ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้พัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเป็นศูนย์การเรียนรู้ครบวงจรด้านสตรีและครอบครัว (Learning Center) ของศูนย์เรียนรู้พัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ conference
   
   
   
 • การประชุม ศปก.พม. ครั้งที่ 18-61

  วันพุธที่ 10 มกราคม 2561 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมรับฟังการประชุม ศปก.พม. ครั้งที่ 18-61 ณ ห้องประชุมแผนกคอมพิวเตอร์

   
 • การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด

  วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี ร่วมกับมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด จัดการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด
  ให้กับผู้อำนวยการหรือตัวแทนโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ในเขตจังหวัดชลบุรี
  ณ แผนกบริการโรงแรม ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี

   
 • การรับฟังการบรรยาย เรื่อว "2016 ปฏิบัติง่ายๆลดใช้พลังงาน"(ทางเลือกใหม่การใช้พลังงานสะอาด)ผ่านระบบ conference

  วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี (นายชาญวุฒิ  เมธีกุล) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่  ร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อว "2016 ปฏิบัติง่ายๆลดใช้พลังงาน"(ทางเลือกใหม่การใช้พลังงานสะอาด)ผ่านระบบ conference
  ณ ห้องประชุมแผนกคอมพิวเตอร์ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี

   
 • กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561

  ในวันที่ 13 มกราคม 2561 นายชาญวุฒ  เมธีกุล ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดชลบุรี  มอบหมายให้นางประภาวดี สิทธิเวช และนายวุฒิชัย  ยอดเอื้อ  เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 โดยได้จัดทำขนมชั้นแจกเด็กและผู้ปกครองเข้าร่วมงานและจำหน่ายขนมไทยภายในงาน ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมภายในศูนย์ฯ ณ สวนเสือศรีราชา

   
 • ความรุนแรงในครอบครัวไทย

  รู้ไหมว่าทุกๆ วัน บนโลกเรานั้น มีผู้หญิงและเด็ก ไม่น้อยกว่า 7 คนถูกทำร้ายร่างกาย ที่เกิดขึ้นในสถาบันครอบครัว หรือ ‘Domestic Violence’
  ซึ่งเหยื่อผู้โดนกระทำส่วนใหญ่ยังอยู่ในวัยเรียน ตั้งแต่อายุ 5-20 ปี โดยมากกว่าครึ่งถูกกระทำรุนแรงทางร่างกายหรือทางเพศ จากคนสนิท คนใกล้ตัว และในครอบครัว
  มารู้จักความรุนแรงแบบนี้ พร้อมย้อนดูสถิติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยกัน

  องค์การสหประชาชาติ ระบุว่า ประเทศไทยมีสถิติคดีความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิง อยู่ในระดับ 1-10 ของโลกอย่างต่อเนื่อง
  โดย 1 ใน 3 เป็นความรุนแรงทางด้านจิตใจ ซึ่งกลุ่มที่ออกมาเปิดเผยเรื่องราวและร้องขอความช่วยเหลือนั้น มีเพียงร้อยละ 17 จากทั้งหมด

  ในปีที่ผ่านมา (2562) เกิดความรุนแรงในครอบครัว 1,376 เหตุการณ์ 
  จากการรวบรวมของศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  พบว่า มีการดำเนินคดีเพียง 354 คดี เฉลี่ยแล้วมีการดำเนินคดีไม่ถึงครึ่งของจำนวนเหตุการณ์จริงทั้งหมด

  มี 53% ถูกกระทำความรุนแรงโดยคู่รักหรือคนในครอบครัว 
  ผู้กระทำความรุนแรง ‘มากกว่าครึ่ง’ เป็นคนคุ้นเคยหรือบุคคลในครอบครัว
  โดยสถานที่เกิดเหตุเกิดมักจะเป็นในที่พักของผู้ถูกกระทำ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นในประเภทข่าวข่มขืน และมีหลายกรณีที่อาศัยความไว้ใจเชื่อใจในการล่อลวงเหยื่อ
  เพื่อกระทำการดังกล่าว

  ความรุนแรงต่อ LGBT+ เกิดจากครอบครัวมากที่สุด 
  มูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ ศึกษาสถานการณ์ความรุนแรง การตีตรา และการถูกเลือกปฏิบัติ
  กลุ่มหญิงรักหญิงต้องเผชิญกับความรุนแรงประมาณ 11% กลุ่มชายรักชาย 13% และคนข้ามเพศ 34.8%
  โดยสถาบันที่กระทำความรุนแรงให้กับ LGBT+ มากที่สุดอันดับ 1 คือ ครอบครัว รองลงมา คือ สถาบันการศึกษาและที่ทำงาน

  อายุ 15-19 ปี มีความเสี่ยงที่จะถูกกระทำรุนแรงทางร่างกายหรือทางเพศ 
  องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้สำรวจความถี่ของปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิง ใน 10 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย พบว่า 60.6% ของวัยเรียน
  มักจะถูกกระทำรุนแรงทางร่างกายหรือทางเพศ โดยคนใกล้ชิด คู่รักหรือแฟนมากที่สุด ซึ่งความรุนแรงในชีวิตคู่ในลักษณะดังกล่าวยังพบมากในคู่รักหรือแฟน
  ที่อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้แต่งงานด้วย (Cohabiting)

  ข่าวความรุนแรงอันดับ 1 คือ ฆ่ากันตาย 
  มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล รวบรวมจากข่าวจากหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ พบข่าวสามีฆ่าภรรยาสูงถึง 70% หรือกว่า 384 ข่าว รองลงมาคือ คู่รักทำร้ายกัน 90 ข่าว (44.5%)
  และพ่อแม่ทำร้ายลูก 23 ข่าว (18.8%) ด้วยการทุบตี โดยใช้ไม้ ใช้ค้อน เตะ ชก และใช้เชือกมัดกับต้นไม้

  คนไทยส่วนมากไม่นิยมแจ้งความเมื่อมีความรุนแรง 
  จากการรวบรวมข้อมูลของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พบว่า ปี 2558 มีจำนวน 983 เหตุการณ์ ปี 2559 มีจำนวน 902 เหตุการณ์ ปี 2560 มีจำนวน 1,349 เหตุการณ์
  ปี 2561 มีจำนวน 1,423 เหตุการณ์ และปี 2562 มีจำนวน 1,376 เหตุการณ์ โดยตลอด 5 ปีที่ผ่านมานั้น มีการดำเนินคดีเพียง 1 ใน 4 ของจำนวนเหตุการณ์จริงเท่านั้น

  เหตุผลส่วนใหญ่ที่ผู้หญิงยอมอดทนต่อความรุนแรงในครอบครัว มีดังนี้

  1. หวังว่าเขาจะเปลี่ยนได้ – ทุกครั้งที่สถานการณ์ความรุนแรงคลี่คลาย ผู้ชายมักจะบอกกับผู้หญิงว่า “จะกลับตัว จะไม่ใช้ความรุนแรงอีก
  ขอให้เห็นแก่ความสัมพันธ์ที่ผู้ชายเคยทำดีมาก่อน” ทำให้ผู้หญิงมีความหวัง คิดว่าผู้ชายจะปรับตัว ประกอบกับความรักความผูกพัน ทำให้ยอมที่จะทนอยู่ต่อไป

  2. กลัวลูกมีปมด้อย – เมื่อมีครอบครัว มีลูก ผู้หญิงมักจะคิดว่าถ้าไม่มีพ่อ ลูกจะมีปมด้อย ขาดความอบอุ่น ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของลูกในอนาคต
  รวมถึงหากปรึกษาพ่อแม่ พ่อแม่ก็มักจะบอกให้แก้ไขปัญหาโดยการอดทน อดทนเพื่อลูก

  3. รักษาความเป็นครอบครัว – ตั้งแต่อดีตผู้หญิงมักถูกสอนให้ดูแล ปรนนิบัติสามี หากเลิกราจากสามีแล้วกลายเป็นหม้ายจะถูกสังคมมองไม่ดี
  เป็นผู้หญิงที่ไม่สามารถดูแลครอบครัวได้ อีกทั้งการปลูกฝังความเป็นครอบครัวในอุดมคติ ที่จะต้องประกอบไปด้วย พ่อ แม่ ลูก ยิ่งทำให้ผู้หญิงยอมอดทนต่อความรุนแรงต่อไป

  4. คิดว่าความรุนแรงเป็นเรื่องส่วนตัว – เมื่อเกิดปัญหาต้องอดทนไว้ ตามค่านิยม ‘ไฟในอย่านำออก ไฟนอกอย่านำเข้า’ ทำให้ผู้หญิงอดทน
  ถ้าไม่ถึงที่สุดจริงๆ ก็จะไม่ยอมบอกใครว่ามีความรุนแรงในครอบครัว

  5. กลัวเลิกกันแล้วไม่มีเงินเลี้ยงดูลูก – ผู้หญิงหลายคนเมื่อแต่งงานแล้ว ลาออกจากงานเพราะสามีอยากให้ดูแลลูก ทำงานบ้าน
  แต่เมื่อเกิดความรุนแรงในครอบครัว อยากเลิก แต่ไม่มีงานทำ ไม่มีเงินสำรอง ทำให้ไม่กล้าเลิกกับสามี เพราะกลัวจะไม่มีเงินเลี้ยงดูตัวเอง ไม่มีเงินเลี้ยงดูลูก

  จะเห็นได้ว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวนั้น มีเรื่องอำนาจความสัมพันธ์เข้ามากดทับกัน ซึ่งผู้ที่ถูกกระทำมักเก็บสิ่งนี้ไว้อย่างเจ็บปวด ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ #StopDomesticViolence

  อ้างอิง
  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
  มูลนิธิชายหญิงก้าวไกล
  มูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ
  TCIJ: https://bit.ly/37Y1HFF
  Thairath: https://bit.ly/30h0t5z
  WMP: https://bit.ly/36PTfYU
  ภาพ: https://bit.ly/2QUOvM0
  #Spectrogram #DataDigest
  #Spectrum #พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน

   
   
 • ลงพื้นที่คัดเลือกกลุ่มอาชีพเพื่อประเมินเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ 110 วัน ปีงบประมาณ 2563 ในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

  วันที่ 10 มิถุนายน 2563 นายชาญวุฒิ เมธีกุล ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพในชุมชน ลงพื้นที่ประเมินกลุ่มฝึกอาชีพ จำนวน 2 กลุ่ม ดังนี้ เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนวัดก้อนแก้ว ตำบลก้อนแก้ว อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา หลักสูตร ศิลปะการสะบัดน้ำเทียนบนผืนผ้าและตัดเย็บ และเวลา 13.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขวัญ ตำบลบางขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา หลักสูตร ศิลปะการสะบัดสีน้ำเทียนบนผืนผ้าและตัดเย็บ โดยชี้แจงรายละเอียดวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ 110 วัน ประจำปีงบประมาณ 2563 ก่อนการชี้แจงโครงการฯ ได้มีการตรวจวัดไข้ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และรักษาระยะห่าง ตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19

   

   
 • ลงพื้นที่คัดเลือกกลุ่มอาชีพเพื่อประเมินเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ 110 วัน ปีงบประมาณ 2563 ในเขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี

  วันที่ 11 มิถุนายน 2563
   
  นายชาญวุฒิ เมธีกุล ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพในชุมชน ลงพื้นที่ประเมินกลุ่มฝึกอาชีพ จำนวน 2 กลุ่ม ดังนี้ เวลา 09.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี หลักสูตร เย็บกระเป๋าหนัง
  และเวลา 13.00 น. ณ ศาลาหมู่บ้าน บ้านโคกสูงหมู่ที่ 1 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี หลักสูตร การทำผ้าบาติกและยัดย้อม โดยชี้แจงรายละเอียดวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ 110 วัน ประจำปีงบประมาณ 2563 ก่อนการชี้แจงโครงการฯ ได้มีการตรวจวัดไข้ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และรักษาระยะห่าง ตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19
   
   
   
 • ลงพื้นที่คัดเลือกกลุ่มอาชีพเพื่อประเมินเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ 110 วัน ปีงบประมาณ 2563 ในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

  วันที่ 12 มิถุนายน 2563
   
  นายชาญวุฒิ เมธีกุล ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพในชุมชน ลงพื้นที่ประเมินกลุ่มฝึกอาชีพ จำนวน 2 กลุ่ม ดังนี้ เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์เรียนรุ้การทอผ้าบ้านคลองน้ำใส ตำบลคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว หลักสูตร การทอผ้าพื้นบ้าน
  และเวลา 13.00 น. ณ ที่ทำการประธานกลุ่ม ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว หลักสูตร ตัดเย็บเสื้อผ้าสมัยนิยม โดยชี้แจงรายละเอียดวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ 110 วัน ประจำปีงบประมาณ 2563 ก่อนการชี้แจงโครงการฯ ได้มีการตรวจวัดไข้ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และรักษาระยะห่าง ตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19
   
   
   
 • ลงพื้นที่ติดตามตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 และประชุมตรวจราชการ รอบที่ 2

   
  วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายธนสุนทร สว่างสาลี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขตตรวจราชการที่ 8 เป็นประธานการประชุมตรวจราชการ รอบที่ 2 หารือเรื่องการช่วยเหลือและแก้ปัญหาด้านสังคมในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทีม One Home พม.ชลบุรี เข้าร่วมประชุม ในการนี้นายชาญวุฒิ เมธีกุล ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี นางรัชนี วรรัตน์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ นางสาวภัทราภรณ์ กิจมี เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษา เข้าร่วมประชุม
  จากนั้นเวลา 13.00 น. ผู้ตรวจราชการ พม. พร้อมคณะทีม One Home พม. ชลบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน “โครงการซ่อมแซมบ้านพอเพียงชนบท ตำบลบ้านช้าง” โดยมีเจ้าหน้าที่ ตำบลบ้านช้างร่วมลงพื้นที่พร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบปัญหา จำนวน 4 ราย ในพื้นที่บ้านพอเพียงบ้านช้าง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
   
   
     
   
   
   
 • วันพุธที่ 10 มกราคม 2561 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแผนกตัดผมชายและแผนกเสริมสวยสตรี

  วันพุธที่ 10 มกราคม 2561 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแผนกตัดผมชายและแผนกเสริมสวยสตรี นำโดย นายทินกร พิกุลทอง นางณภษร งานรุ่งเรือง และนายสุรพล เอี่ยมระยับ ออกหน่วยบริการตัดผมนักเรียน ชาย - หญิง ณ โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

   
 • ศึกษาดูงาน การฝึกอบรมแผนกบริการโรงแรม

  วันที่ 18 ธค.60 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ดิฉันนางพชรวรรณ ประเวศไพรสนธิ์ นางกัลยกร เตชะเสน นำผู้เข้ารับการฝึกอบรมแผนกบริการโรงแรมหลักสูตร 6 เดือน หลักสูตร 120 ชั่งโมง(มัธยม)ศึกษาดูงาน ณ โรงแรมเนเจอรัล ปาร์ค รีสอร์ท นาจอมเทียน.พัทยา

 • ออกหน่วยตัดผมให้บริการประชาชนในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

  วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 แผนกตัดผมชายและแผนกเสริมสวยสตรี นำโดย นางณภษร งานรุ่งเรือง นายสมยศ แก้วกระแสและผู้เข้ารับฯ รุ่นที่ 51 ออกหน่วยตัดผมให้บริการประชาชนในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ เทศบาลตำบลหนองปลาไหล  อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

   
 • อีกหนึ่งความสำเร็จจากการเรียนออนไลน์ ที่ได้รับผลตอบรับดีเกินคาด

  วันที่ 11 มิถุนายน 2563
   ช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตร เรียนออนไลน์ในหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid 19) หลายคนประสบปัญหาถูกเลิกจ้าง ว่างงาน ตกงาน การเรียนออนไลน์จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถนั่งเรียนที่บ้านหรือสถานที่ใดก็ได้ เพียงแค่มีโทรศัพท์smartphone นายชาญวุฒิ. เมธีกุล ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและกลุ่มแผนงานและวิชาการ ดำเนินการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook live เพจศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดชลบุรี ในทุกวันพุธเวลา 13.30 น. ผู้เรียนจะได้เรียนกันแบบ Real-time สามารถถามตอบได้ เสมือนนั่งเรียนอยู่ที่ศูนย์ฯ โดยศูนย์ฯ ได้ดำเนินการแล้วจำนวน 3 ครั้ง
  ครั้งที่ 1 วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 หลักสูตรโภชนาการ “ผัดกะเพรามาม่าปลากระป๋อง”
  ครั้งที่ 2 วันที่ 5 มิถุนายน 2563 หลักสูตรโภชนาการ “การทำคุกกี้ช๊อกโกแลตชิพ”
  ครั้งที่ 3 วันที่ 10 มิถุนายน 2563 หลักสูตรเสริมสวยสตรี “การตัดผมทรงยู”
  นอกเหนือจากการเรียนการสอนแต่ละหลักสูตรแล้ว ยังมีการแนะนำผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพที่ทางศูนย์ฯ ได้สนันสนุนตามโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว มีการตอบคำถามชิงรางวัล ที่ผ่านมามีผลตอบรับดีเกินคาดและล่าสุดมีผู้ชมการ live สด หลักสูตรโภชนาการ “การทำคุกกี้ช๊อกโกแลตชิพ” ไปลองทำและส่งข่าวสารบอกต่อในเพจของศูนย์ฯ และยังมีผู้ที่สนใจเรียนหลักสูตรต่างๆ เข้ามาสอบถามการสมัครเรียนอีกด้วย
   
   
   
 • โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต “กลุ่มสัมพันธ์ “

  วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี (นายชาญวุฒิ. เมธีกุล)มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต“กลุ่มสัมพันธ์ “ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 6 เดือน รุ่นที่ 52 จำนวน 138 คน วิทยากรได้รับเกียรติจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย กิจกรรมจัดขึ้น ณ อาคารเอนกประสงค์ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา   จังหวัดชลบุรี

   
 • โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้เละประสบการณ์ในการดำรงชีวิต

  วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561
  ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี (นายชาญวุฒิ. เมธีกุล ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้เละประสบการณ์ในการดำรงชีวิต เป็นการอบรมให้ความรู้เรื่อง
  1.สถานการณ์ความรุนแรงและปัญหาการค้ามนุษย์ โดยผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ และเด็กถูกล่วงละเมิด
  2.สิทธิบทบาทหญิง-ชายและความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดย ผู้อำนวยการมูลนิธิซิสเตอร์ จังหวัดชลบุรี
  3.การปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางละมุง(บ้านโรงโป๊ะ)
  4.เยาเสพติดให้โทษและการป้องกันตนเองเมื่อเกิดเหตุคับขัน โดยตำรวจภูธร อำเภอบางละมุง
  ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 6 เดือน รุ่นที่ 52 ,หลักสูตร 4 เดือน แผนกนวดแผนไทยและนวดประคบสมุนไพร รุ่นที่ 49 จำนวน 142 คน

   
 • โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ประจำปี 2561

  วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 15.30 น. ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จ.ชลบุรี (นายชาญวุฒิ เมธีกุล) มอบหมายให้นางรินทร์ปภัส เรืองเชาว์หิรัณ ,นางลำยอง บริบูรณ์ , น.ส.จรีพร อัมพาผล และนายวุฒิชัย ยอดเอื้อ เดินทางไปเปิดการอบรมโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ประจำปี 2561 ณ การเคหะชุมชน ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์จ.ฉะเชิงเทรา หลักสูตร "ศิลปะการเดินเส้นทองและผ้าบาติก" ทั้งนี้ อาจารย์สุภัทธาม์ วทาวิทยากร วิทยากรประจำโครงการฯ เข้าร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้ และมีการบรรยายในหัวข้อ "การบริหารกลุ่มอย่างมีคุณภาพ" โดย อ.ถานันดร สุวรรณรัตน์ เพื่อให้ความรู้แก่สมาชิกในการรวมกลุ่มประกอบอาชีพและการจัดการกลุ่มอย่างเป็นระบบ

   
 • โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ประจำปี 2561 ณ ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

  วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จ.ชลบุรี (นายชาญวุฒิ เมธีกุล) มอบหมายให้นางลำยอง บริบูรณ์ , นางปรีดา อัมพาผล , นางสาวจรีพร อัมพาผล และนายวันเฉลิม เหลี่ยมมณี เดินทางไปเปิดการอบรมโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ประจำปี 2561 ณ ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี หลักสูตร "สารตะกร้าหวายเทียม" โดยมีนางสาวเสาวนีย์ ดอกไม้ กำนันตำบลบ้านครัว เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย อ.สุภัทธาม์ วทาวิทยากร วิทยากรประจำโครงการฯ เข้าร่วมในพิธีเปิด พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายในหัวข้อ "การบริหารกลุ่มอย่างมีคุณภาพ" โดย อ.ถานันดร สุวรรณรัตน์ เพื่อให้ความรู้แก่สมาชิกในการรวมกลุ่มประกอบอาชีพและการจัดการกลุ่มอย่างเป็นระบบ

   
 • โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ประจำปี 2561 ณ ที่ทำการกำนัน ต.ศรีจุฬา อ.เมือง จ.นครนายก

  วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จ.ชลบุรี (นายชาญวุฒิ เมธีกุล) มอบหมายให้นางลำยอง บริบูรณ์ , นางปรีดา อัมพาผล , นางสาวจรีพร อัมพาผล และนายวันเฉลิม เหลี่ยมมณี เดินทางไปเปิดการอบรมโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ประจำปี 2561 ณ ที่ทำการกำนัน ต.ศรีจุฬา อ.เมือง จ.นครนายก หลักสูตร "แปรรูปอาหารและผลไม้" โดยมีนางบุญปลูก ถาวรเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีจุฬา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายสมบัติ ภู่โต๊ะยา กำนันตำบลศรีจุฬา, นางสุนีย์ คำประกอบ เกษตรอำเภอเมือง และอ.สุภัทธาม์ วทาวิทยากร วิทยากรประจำโครงการฯ เข้าร่วมในพิธีเปิด พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายในหัวข้อ "การบริหารกลุ่มอย่างมีคุณภาพ" โดย อ.ถานันดร สุวรรณรัตน์ เพื่อให้ความรู้แก่สมาชิกในการรวมกลุ่มประกอบอาชีพและการจัดการกลุ่มอย่างเป็นระบบ

   

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries